Regulamin

SI AMAR

z dnia 10.12.2023r.

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze strony edukacyjnej uruchomionej pod adresem www.siamar.pl

 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z niektórych dostępnych funkcji strony SI AMAR, w tym do założenia konta czy zakupu produkty czy usługi, jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
   

§ 2 Definicje

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie korzystania ze strony SI AMAR mają następujące znaczenia:

 1. Administrator danych osobowych – SI AMAR

 2. Hasło – ustalony przez Użytkownika Zarejestrowanego ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, wymagany w procesie uwierzytelnienia w celu korzystania z Panelu Użytkownika;

 3. Panel Użytkownika (Konto)– indywidualne elektroniczne konto utworzone na E-Platformie przez Administratora merytorycznego dla Użytkownika Zarejestrowanego w celu korzystania z innych niż Portal modułów E-Platformy. Możliwy do aktywacji po zakupieniu produktów i usług wirtualnych, zwanych programami, czy też produktów i usług stacjonarnych – warsztatów, spotkań, retreatów SI AMAR.

 4. Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego;

 5. Materiały –materiały mentoringowo – coachingowe i edukacyjne, udostępnione na E-Platformie, mogące zawierać interaktywną treść merytoryczną i zasoby multimedialne(np. film, nagranie audio, wywiad, prezentacja multimedialna, galeria zdjęć itp.);

 6. E-Platforma– Zintegrowany System Rozwoju Osobistego, dostępny pod adresem www.siamar.pl składająca się z modułów opisanych w §3 pkt1 poniżej;

 7. Podmiot prowadzący Tablicę– SI AMAR

 8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z E-Platformy

 9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Platformy niewymagających rejestracji;

 10. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który przez założenie Konta uzyskał uprawnienia do korzystania z dodatkowych funkcjonalności E-Platformy, o których mowa w §3 pkt 1 lit b Regulaminu;

 11. Członek– użytkownik zarejestrowany, który wykupił dostęp do jednego programów SI AMAR

 12. Coach – ( Administrator merytoryczny ) – Twórca programów rozwojowych będący przewodnikiem członka, odpowiedzialnym za treści merytoryczne programów

 13. Członkostwo – przynależność do społeczności SI AMAR, po założeniu konta użytkownika, oraz uzyskaniu dostępu do panelu członka

 14. Sesja coachingowa – jeden z elementów procesu rozwojowego, dostępny w ofercie SI AMAR

 15. Program Kreatorka – 9 tygodniowy autorski, holistyczny program rozwojowy.

 16. Płatnik – Zarejestrowany Użytkownik, który dokonał zakupu oraz płatności za dostęp do któregokolwiek z produktów/usług oferty SI AMAR

 17. Administrator techniczny Platformy – osoba zarządzająca treścią i funkcjonalnością na stronie www.siamar.pl i dostępna pod adresem e-mail: admin@siamar.pl

 1. Produkt wirtualny – grupowy lub indywidualny program coachingowy dostępny w sklepie SI AMAR.

 1. Usługa – grupowy lub indywidualny program coachingowy dostępny w sklepie SI AMAR, i realizowany w aplikacji mobilnej SI AMAR, polegający na członkostwie w społeczności SI AMAR, upoważniający do korzystania ze spotkań realizowanych w ramach programów SI AMAR, oraz umożliwiająca zrealizowanie treści coachingowych po wcześniejszym wykupieniu i zarejestrowaniu się jako użytkownik.

 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika odnoszą się również do Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 3 Ogólne zasady korzystania ze strony SI AMAR

 1. Strona składa się z następujących modułów:
  a) Portal – portal informacyjny udostępniony za pośrednictwem przeglądarki internetowej, umożliwiający dostęp do Materiałów zamieszczonych na Platformie przez Podmiot prowadzący Platformę;

 1. Moduł Portal jest dostępny dla Użytkowników.

 2. Dostęp do programów grupowych i indywidualnych w aplikacji mobilnej SI AMAR wymaga założenia Panelu Użytkownika (Konta)  i dostęp do tych modułów ma Użytkownik Zarejestrowany.

 3. Materiały udostępniane w aplikacji SI AMAR mają służyć wyłącznie do celów rozwojowych.

 4. Materiały w module, o którym mowa w §3 pkt 1 lit a Regulaminu udostępnia Podmiot prowadzący Platformę.

 5. Korzystając z Platformy Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Podmiotu prowadzącego Platformę oraz innych Użytkowników, w tym prób przejęcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

 7. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Konta innej osoby.

 8. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

 9. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, w tym blokowania lub usuwania zamieszczanych na Platformie Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   

§4 Rejestracja

 1. Utworzenie Konta dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.siamar.pl

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych, w tym kontaktowych oraz zobowiązuje się do niezakładania Kont, w których nazwa będzie zawierać treści wulgarne, słowa i wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające dobra chronione innych osób.

 2. Utworzenie Konta wymaga, by Użytkownik:

a) Dokonał rejestracji, w tym podał następujące dane służące do identyfikacji Użytkownika Zarejestrowanego:

  • imię,

  • nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu

  • miasto (opcjonalnie)

b) Zapoznał się z Regulaminem i potwierdził akceptację postanowień Regulaminu;

c) Aktywował Konto i nadał Hasło przy pierwszym logowaniu (Platforma, po uzyskaniu danych, o których mowa w pkt 2 lit. a powyżej, w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość, która zawiera potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji. Do wiadomości załączony jest link do aktywacji Konta);

 

§ 5 Zasady korzystania z Platformy i treści udostępnionych w aplikacji mobilnej SI AMAR przez Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

 1. Użytkownik Zarejestrowany nie ma prawa udostępniania swojego Konta innej osobie.

 2. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do korzystania z Konta w celach rozwojowych

 3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością.

 4. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Platformy są zabronione i będą skutkować blokadą Konta.

 5. Zarejestrowanemu użytkownikowi nie wolno pod groźbą roszczenia praw autorskich kopiowanie, rozpowszechnianie, re-emitowania, udostępnianie treści mu dostępnych w aplikacji mobilnej SI AMAR

 6. Dostęp do programów w aplikacji mobilnej SI AMAR jest możliwy jedynie poprzez Zakup odpowiedniego programu na stronie www.siamar.pl, czyniącego zarejestrowanego użytkownika Członkiem na zasadzie członkostwa w postaci opłaty wniesionej na podstawie cennika opisanego w § 5 niniejszego regulaminu.

 7. Korzystanie z Materiału odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 8. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta jeżeli Użytkownik Zarejestrowany naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Działanie niezgodne z regulacjami, o których mowa w zdaniu poprzednim rodzi odpowiedzialność po stronie Użytkownika i obowiązek naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 9. Konto Użytkownika Zarejestrowanego, które jest zablokowane lub nieaktywne przez okres co najmniej 2 miesiące będzie usuwane.

 10. Usunięcie konta wraz z wszystkimi danymi użytkownika, przysługuje mu w każdym momencie i może to uczynić poprzez wysłanie zgłoszenia z pozycji -> konto użytkownika ->ustawienia konta -> usuń konto użytkownika. Mail z informacją i prośbą o akceptację usunięcia danych, zostanie wysłany nie dłużej niż 24 godziny, od czasu wysłania zgłoszenia.  § 6 Usługa coachingowa

 1. SI AMAR świadczy płatne usługi coachingowe w postaci dostępu do indywidualnych i grupowych programów coachingowych, będących realizowanymi w trybie online oraz warsztatów, szkoleń i retreatów stacjonarnych.

 1. Płatność za usługi odbywa się na zasadach opłaty za udział w dobranym dla siebie Programie.

 2. Dostępne aktualnie programy to: Kreatorka, Twój Indywidualny Program Transformacji, oferta dla biznesu, członkostwo w aplikacji SI AMAR.

 3. Po wykupieniu dostępu do ww programów Członek otrzyma dostęp do treści programów w aplikacji mobilnej SI AMAR, w której powinien się zarejestrować.

 4. Każdemu Członkowi realizującemu Twój Indywidualny Program Transformacji przysługuje prawo do przesunięcia sesji, jednakże tylko w przypadku gdy uprzedził prowadzącego o niemożności jej odbycia co najmniej 24 godziny przed planowaną sesją. Terminy ustalane są indywidualnie.

 5. W przypadku kiedy Członek nie poinformuje prowadzącego o swojej nieobecności lub poinformuje na na mniej niż 24 godziny przed sesją, sesję traktuje się jako odbytą i nie przysługuje z tego tytułu żaden zwrot finansowy 

§7 Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Platformę,

Administratora technicznego oraz Administratora merytorycznego

 1. Podmiot prowadzący Platformę nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, ani szkody z nich wynikające.

 1. Podmiot prowadzący Platformę i Administrator merytoryczny ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz błędne lub nieaktualne informacje zawarte w Materiałach dostępnych w Programach coachingowych

 2. Podmiot prowadzący Platformę i Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie Materiałów przez Użytkownika, sposób korzystania z Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego, ani jakiekolwiek ewentualne szkody związane z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy, w tym z Materiałów, ani skutki wynikłe z ujawnienia Hasła osobom trzecim, niezależne od przyczyny tego ujawnienia.

 3. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem.

 4. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny nie ponoszą odpowiedzialności za czasową niedostępność Platformy, w szczególności wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń Platformy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie Platformy.

 5. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny zobowiązują się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 6. Podmiot prowadzący Platformę, Administrator techniczny oraz Administrator merytoryczny zobowiązują się zabezpieczyć dane osobowe przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest SI AMAR, z siedzibą w Warszawie 01-784, przy ul. Jędrusik 6/143.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e-mail admin@siamar.pl

 2. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),w celu wspierania rozwijania kompetencji cyfrowych.

 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez SI AMAR Admin– jednostkę podległą SI AMAR – w zakresie obsługi informatycznej,

 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z Platformy oraz nie dłużej, niż: – przez okres 1 miesiąca od usunięcia Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Administratora technicznego.

 5. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo dostępu do przetwarzanych jego danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.

 7. Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego ale bez ich podania nie ma możliwości skorzystania z funkcjonalności Platformy, o których mowa w §3 pkt 1 lit b-c Regulaminu.

 8. Użytkownik Zarejestrowany może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się w ustawieniach Konta. Po wycofaniu zgody Użytkownik traci dostęp do modułów Platformy wymagających uwierzytelnienia i Konto zostaje usunięte. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

 9. Użytkownik, który wyrazi zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą newslettera, będzie wpisany do bazy danych e-mail, obsługiwaną przez system autorespondera firmy Constant-Contact (www.constantcontact.com), co za czym idzie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez podmiot trzeci.
   

§9 Zakupy w Sklepie SI AMAR

 1. Platforma SI AMAR oferuje wszystkim użytkownikom strony, zarejestrowanym lub nie, możliwość zakupu produktów i usług wirtualnych w postaci programów coachingowych, indywidualnych i grupowych, warsztatów i retreatów stacjonarnych w sklepie SI AMAR

 1. Sprzedaż produktów i usług wirtualnych odbywa się na zasadach zakupów on-line, przy użyciu technologii WooCommerce for WordPress, w Sklepie SI AMAR

 2. Każdy zakup towarów i usług wymaga złożenia zamówienia przez system woocomerce, obsługujący płatności internetowe.

 3. Sklep SI AMAR oferuje 2 rodzaje płatności: zwykły przelew bankowy, oraz płatność kartą w technologii WooPayments.

 4. W Sklepie SI AMAR można zakupić usługi w postaci czasowego członkostwa aplikacji SI AMAR. Podstawową jednostką czasową jest jeden miesiąc kalendarzowy.

 5. Produkty i usługi wirtualne, sprzedawane w Sklepie SI AMAR nie podlegają zwrotowi.

 6. W celu zakupów nie jest wymagane założenie konta użytkownika.

 7. Każdemu zamawiającemu przysługuje otrzymanie faktury na dane podane w formularzu zamówienia, po zaksięgowaniu płatności za usługę wirtualną.

 8. Usługi realizowane przez SI AMAR są szczegółowo opisane w poszczególnych ofertach programów.

 9. Usługa coachingowa jest zwolniona z podatku VAT ustawowo.

 

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej regulamin | SI AMAR

 1. Podmiot prowadzący Platformę zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie Regulamin | SI AMAR

 2. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 3. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu prowadzącego Platformę.